PRIVACY

Sanders Makelaardij vindt de bescherming van persoonsgegevens van groot principieel belang. Deze privacy- en cookieverklaring informeert u over de aard, de omvang en het doel van de door Sanders Makelaardij verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Ook volgt een beknopt overzicht van de rechten van zogenaamde ‘betrokkenen’, de personen op wie persoonsgegevens betrekking hebben.

Identiteit en contact verwerkingsverantwoordelijke

Sanders Makelaardij

Waalbandijk 8A
4051 CL OCHTEN

info@sandersmakelaardij.nl

0344-641610

Heeft u vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Sanders Makelaardij? Of wilt u als betrokkene uw wettelijke rechten uitoefenen (zie hierna)? Neem dan contact op met Sanders Makelaardij.

 

 

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Sanders Makelaardij verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • contact- en registratiegegevens (van de contactpersonen) van cliënten, andere opdrachtgevers en overige relaties;
 • andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening door Sanders Makelaardij;
 • algemene bezoekgegevens van bezoeken op de websites van Sanders Makelaardij. Dit betreft onder meer het IP-adres van de bezoekende computer, het tijdstip van het bezoek, de duur van het bezoek, gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt en het klikgedrag tijden een websitebezoek.

Cookies

Op verschillende plaatsen op haar websites maakt Sanders Makelaardij gebruik van cookies.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine (identificatie)bestandjes die met pagina’s van de websites van Sanders Makelaardij worden meegestuurd en die door de browser van de bezoeker worden opgeslagen op de harde schrijf van de computer waarmee deze websites worden bezocht. De in cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer worden teruggestuurd naar de servers van Sanders Makelaardij.

Waarom worden cookies gebruikt?
Cookies worden gebruikt om de diensten van Sanders Makelaardij en het gebruik van bepaalde functies van haar websites te verbeteren. Daarnaast wordt deze informatie gebruikt om statistische gegevens van deze websites te verzamelen, zoals het aantal bezoekers.

Sessie cookies
Via sessie cookies kan Sanders Makelaardij zien welke onderdelen van haar websites tijdens één bezoek zijn bekeken. Daardoor kan Sanders Makelaardij haar diensten zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van haar bezoekers. Sessie cookies worden automatisch verwijderd zodra de bezoeker zijn webbrowser afsluit.

Permanente cookies
Via permanente cookies kan Sanders Makelaardij een terugkerende bezoeker van één van haar websites herkennen. Voorbeeld: het geven van toestemming voor het plaatsen van cookies wordt met behulp van permanente cookies bijgehouden. Hierdoor hoeft een terugkerende bezoeker deze toestemming niet nog een keer te geven. Permanente cookies kunnen worden verwijderd via de instellingen van de browser van de websitebezoeker.

Google Analytics
Via de websites van Sanders Makelaardij wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Hierdoor kan Google het gebruik van deze websites analyseren, waaronder de bezoekersstromen. Telkens wanneer een website wordt bezocht waarop een onderdeel van Google Analytics is geïntegreerd, wordt de browser van de bezoeker automatisch gevraagd gegevens naar Google te verzenden. Daarbij worden geen persoonsgegevens meegezonden. Het vastgestelde IP-adres wordt pas na anonimisering naar Google doorgestuurd. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van de websites van Sanders Makelaardij te evalueren en om voor haar online rapporten samen te stellen.
Het is mogelijk bezwaar te maken tegen het verzamelen en verwerken van voornoemde gegevens door Google. Hiertoe kunt u op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nleen add-on downloaden voor uw browser en deze installeren. Het bedrijf dat de Google Analytics-component exploiteert, is Google Inc. Meer informatie en het huidige beleid van Google inzake gegevensbescherming vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl en http://www.google.com/analytics/terms/nl.html. Een toelichting over Google Analytics vindt u op https://www.google.com/intl/nl/analytics/.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van de Amerikaanse overheid. Zo lang zij dit werkelijk doet, is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Delen berichten via social media

 • Op de websites van Sanders Makelaardij zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen “liken” en/of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn en Google +. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze bedrijven zelf afkomstig zijn.
 • Via voornoemde code worden cookies geplaatst. Sanders Makelaardij heeft daar geen invloed op. Een contact tussen u en een van voornoemde sociale netwerken wordt alleen tot stand gebracht als u actief op (één van) voornoemde buttons klikt.
 • Wordt gebruik gemaakt van de hiervoor genoemde buttons, dan wordt de met dat gebruik samenhangende informatie overgebracht naar Twitter, Facebook, Google+ en/of LinkedIn. Deze instanties slaan deze informatie op servers in de Verenigde Staten.
 • Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn stellen dat zij zich houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van de Amerikaanse overheid. Zo lang zij dit werkelijk doen, is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Leest u verder de privacyverklaring van deze bedrijven om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via cookies verwerken. Deze privacyverklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

In-, uitschakelen en verwijderen van cookies

Het opslaan van cookies kan worden verhinderd door de browser zo in te stellen. Cookies die al zijn geplaatst, kunnen met behulp van een internetbrowser of andere software worden verwijderd. Dit is mogelijk bij alle gangbare internetbrowsers. Wordt het gebruik van cookies in een internetbrowser uitgeschakeld, dan kunnen mogelijk niet alle functies van de websites worden gebruikt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies van uw browser en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

 1. Doel en grondslag van de verwerking

De doelen waarvoor Sanders Makelaardij de hiervoor genoemde persoonsgegevens verwerkt en de grondslagen daarvan zijn de volgende:

 • contact-, registratie- en overige persoonsgegevens (van de contactpersonen) van cliënten, andere opdrachtgevers en overige relaties:
 • doel 1: de uitvoering van een overeenkomst waarbij degene wiens persoonsgegevens het betreft partij is en/of het treffen van precontractuele maatregelen. De grondslag is in dat geval artikel 6 aanhef juncto sub b Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (hierna: “AVG”): de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • doel 2: het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de wettelijke bewaarplicht. De grondslag is in dat geval artikel 6 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • doel 3: het onderhouden van contact in de ruimste zin des woords, waaronder voor het uitnodigen van evenementen en commerciële doeleinden. De grondslag is in dat geval artikel 6 aanhef juncto sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze belangen bestaan in dit geval uit de commerciële belangen van Sanders Makelaardij;
 • doel 4: overige specifiek benoemde doelen indien daarvoor expliciet toestemming is verleend door de betreffende persoon/personen. De grondslag is in dat geval artikel 6 aanhef juncto sub a AVG: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden
 • contact-, registratie- en overige persoonsgegevens (van contactpersonen) van zakelijke relaties van partijen namens wie Sanders Makelaardij optreedt:
  • doel 1: het kunnen uitvoeren van een opdracht van een cliënt, andere opdrachtgever en/of overige relatie. De grondslag is in dat geval artikel 6 aanhef juncto sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van een derde. Deze derde is de betreffende cliënt, andere opdrachtgever en/of relatie;
  • doel 2: het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de wettelijke bewaarplicht. De grondslag is in dat geval artikel 6 aanhef juncto sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • algemene bezoekgegevens van bezoeken op de websites van Sanders Makelaardij:
 • het doel van het verwerken van deze gegevens is – zoals hiervoor beschreven – het verbeteren van de dienstverlening en functionaliteit van de websites en het verkrijgen van inzicht in het klikgedrag van bezoekers van deze websites om de vindbaarheid en effectiviteit hiervan voor Sanders Makelaardij zoveel mogelijk te vergroten. De grondslag is in dat geval artikel 6 aanhef juncto sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze belangen bestaan in dit geval uit de commerciële belangen van Sanders Makelaardij.
 1. Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

Sanders Makelaardij zal de hiervoor genoemde persoonsgegevens – indien en voor zover van toepassing – verstrekken aan de volgende categorieën ontvangers: verwerkers, waaronder verleners van secretariële en administratieve dienstverlening, verleners van ict-diensten (waaronder hosting);

Sanders Makelaardij sluit met alle door haar aangestelde verwerkers verwerkingsovereenkomsten om de bescherming van persoonsgegevens zoveel mogelijk te waarborgen. Voor het overige stelt Sanders Makelaardij persoonsgegevens alleen beschikbaar aan derden (waaronder de overheid), die niet zijn aan te merken als door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover daartoe op grond van de wet-, regelgeving en/of een vonnis een verplichting bestaat dan wel indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming door de belanghebbende is gegeven.

 1. Doorgeven van gegevens aan derde landen

Sanders Makelaardij verstrekt via de volgende partijen (mogelijk) persoonsgegevens aan partijen in derde landen:

 • Google Analytics (zie hiervoor onder paragraaf 3 “cookies”);
 • indien gebruik wordt gemaakt van het delen van content van de inhoud van een van de websites van Sanders Makelaardij via social medianetwerken, kan informatie terechtkomen bij Facebook, Twitter, LinkedIn en/of Google + (zie hiervoor onder paragraaf 3 “cookies”).
 1. Duur van de opslag
 • Sanders Makelaardij verwerkt persoonsgegevens (waaronder begrepen het bewaren hiervan) alleen gedurende de periode die noodzakelijk is voor het realiseren van het doel waarvoor deze gegevens worden opgeslagen. Hieronder vallen ook wettelijke bewaartermijnen. Gelet op de periode waarin het voorkomt dat (voormalige) cliënten vragen om informatie uit afgesloten dossiers, worden dossiers bewaard gedurende een periode van tien jaar na het afsluiten hiervan, tenzij Sanders Makelaardij blijkt dat een langere termijn wenselijk is. In dat geval wordt de bewaartermijn verlengd met zoveel tijd als daarvoor nodig blijkt.
 • Reservekopieën in backupsystemen worden automatisch maar met een zekere vertraging gewist.
 • De gegevens die in het kader van een sollicitatieprocedure worden verwerkt, worden tot maximaal zes maanden na het eindigen van de sollicitatieprocedure bewaard. Dit is slechts anders indien de betreffende persoon/personen toestemming heeft/hebben gegeven voor verlenging van deze termijn.
 1. De rechten van een betrokkene

Op grond van de AVG heeft een betrokkende de volgende rechten, die hier beknopt worden genoemd.

Recht op inzage en recht op bevestiging (artikel 15 AVG)
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om kosteloos door Sanders Makelaardij te worden geïnformeerd over het al dan niet door haar verwerken van persoonsgegevens van de betrokkene. Is dit het geval en is voldaan aan de voorwaarden van artikel 15 AVG, dan heeft de betrokkene recht op inzage in deze gegevens en de overige in artikel 15 AVG genoemde gegevens. Op verzoek verstrekt Sanders Makelaardij de betrokkene een kopie van de verwerkte persoonsgegevens.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
De betrokkene heeft het recht op onverwijlde rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene verder het recht te verlangen dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Recht op verwijdering (artikel 17 AVG)
Een betrokkene heeft er recht op dat zijn persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging worden gewist, wanneer een van de volgende van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt;
 • de betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 • de betrokkene dient op grond van artikel 21 lid 1 AVG bezwaar in tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking of de betrokkene dient op grond van artikel 21 lid 2 AVG bezwaar in tegen de verwerking;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op Sanders Makelaardij rust;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij, zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 AVG,
  en voorts voldaan is aan de voorwaarden van artikel 17 AVG.

Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
Een betrokkene heeft het recht een beperking van de verwerking te vragen wanneer aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de betrokkene betwist de juistheid van zijn persoonsgegevens: beperking gedurende een periode die Sanders Makelaardij in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen daarvan en verzoekt in plaats daarvan om een beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • Sanders Makelaardij de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • de betrokkene heeft conform artikel 21 lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Sanders Makelaardij zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
 1. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)

Indien voldaan is aan de voorwaarden, zoals genoemd in artikel 20 AVG, heeft u er recht op dat door u aan Sanders Makelaardij verstrekte persoonsgegevens, aan u beschikbaar worden gesteld. In dat geval worden deze persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat verstrekt. U heeft bovendien het recht om de betreffende gegevens, zonder dat Sanders Makelaardij dit verhindert, door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. In een degelijke situatie heeft u er voorts recht op dat de betreffende gegevens door Sanders Makelaardij rechtstreeks worden verstrekt aan een andere door u aan te wijzen verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van Sanders Makelaardij van andere personen.

 1. Recht van verzet tegen de verwerking (artikel 21 AVG)

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om wegens met zijn specifieke situatie verband houdende Sanders Makelaardij en bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 aanhef juncto sub e of f AVG. In dat geval staat Sanders Makelaardij de verwerking van de persoonsgegevens tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrij Sanders Makelaardij van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. De betrokkene heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor direct marketing

 1. Recht op intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens(artikel 7 lid 3 AVG)

Indien de verwerking van persoonsgegevens plaats vindt op grond van daartoe door de betrokkene gegeven toestemming, heeft de betrokkene te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

 1. Recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

De betrokkene heeft het recht om te allen tijde contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar hij woont of werkt of waar hij vermoedt dat de verwerking van zijn persoonsgegevens in strijd is met de AVG. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 1. Verplicht persoonsgegevens te verstrekken? Gevolgen weigeren/nalaten

Sanders Makelaardij sluit alleen overeenkomsten met partijen die alle (persoons)gegevens verstrekken die:

 • nodig zijn om de betreffende partijen te identificeren op de wijze, zoals bij wet en regelgeving voorgeschreven;
 • nodig zijn voor een goede tenuitvoerlegging van de betreffende overeenkomst, waaronder overeenkomsten tot dienstverlening door Sanders Makelaardij.

Het niet-verstrekken van voornoemde persoonsgegevens heeft tot gevolg dat Sanders Makelaardij geen overeenkomst sluit met de betreffende partij, dan wel dat zij deze beëindigt.

 1. Bestaan van automatische besluitvorming/profilering

Sanders Makelaardij maakt geen gebruik van automatische besluitvorming en/of profilering.

 1. Aanpassen privacyverklaring en cookiebeleid

Sanders Makelaardij behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring en haar cookiebeleid zonder nadere aankondiging eenzijdig aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Versie januari 2020

Begin met chatten
1
Hallo,

Waarmee kunnen wij je helpen?